قطب‌های فناور و دانش‌بنیان ناحیه نوآوری شریف؛ معرفی مجتمع‌های فناوری و نوآوری

ناحیه نوآوری شریف یک زیست‌بوم کارآفرینانه با حضور بازیگران متعددی است که در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف و در بافت شهری محله طرشت طی دو دهه اخیر شکل‌گرفته است. اکثریت بازیگران این زیست‌بوم توسط بخش خصوصی ایجادشده و مدیریت می‌شوند. نقش‌های منحصر به فرد هر یک از بازیگران و هم‌افزایی و روابط متقابل میان آنها موجب ایجاد فضایی پویا و مستعد برای شکوفایی کسب‌وکارهای نوآور این منطقه شده است.

از مهمترین راهبردهای توسعه ناحیه، ایجاد هم‌نوایی بین بازیگران متنوع این زیست‌بوم است که تلاش می‌شود فرآیند «خلق ارزش مشترک» بین شرکت‌های مستقر را تسهیل و تسریع کند. از مهمترین بازیگران این ناحیه، مجتمع‌های فناوری و نوآوری هستند که هرکدام محل تجمیع شرکت‌های فناور، استارت‌آپ‌ها و سایر بازیگران موثر این حوزه (مانند مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه‌دهندگان خدمات) هستند.

مجتمع‌های فناوری و نوآوری با هدف توسعه زیرساخت مورد نیاز و ایجاد هم‌افزایی در میان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های مستقر در ناحیه نوآوری شریف در جهت تقویت و توسعه این زیست بوم فعالیت می‌کنند.

در حال حاضر 11 مجتمع‎‌ فناوری و نوآوری عمومی و تخصصی در حوزه‌های سلامت، زیرســاخت مخابراتــی، هوافضا، داده و هــوش مصنوعــی و… در این ناحیه حضور دارند که روند توسعه شرکت‌های نوپا را تسهیل می‌کنند.

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با هدف معرفی و شناساندن بازیگران زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف سلسله گزارش‌هایی را در قالب جزئیات حوزه فعالیت و خدمات این بازیگران منتشر می‌کند.

این گزارش به معرفی مجتمع‎‌های فناوری و نوآوری ناحیه نوآوری شریف اختصاص دارد.