معرفی اعضای شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

سید عباس موسوی

سرپرست دانشگاه (رئیس شورا)

ایمیل:Musavi@sharif.edu

بهنام طالبی

رئیس پارک علم وفناوری شریف

ایمیل:talebi@sharif.edu

حسن حدادپور

معاون پژوهش‌وفناوری دانشگاه

ایمیل: haddadpour@sharif.edu

 
 
محمد شریف‌خانی

معاون مالی و اداری دانشگاه

ایمیل: msharifk@sharif.edu

سورنا ستاری

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی

ایمیل:sattari@sharif.edu

جواد مختارزاده

معاون پارک (دبیر شورا)

مجید دهبیدی‌پور

مشاور رئیس دانشگاه در امور فناوری و نوآوری

مهدی صفاری‌نیا

رئیس پارک فناوری پردیس

ایمیل:info@techpark.ir

محمدباقر تبریزی

مدیرعامل شرکت سنجش مهارت پایا (واحد فناور عضو پارک)

ایمیل:tabrizi@quera.ir

دکتر رسول جلیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل: