بازیگران نظام تامین مالی ناحیه نوآوری شریف؛ معرفی مجموعه‌های سرمایه‌گذاری

یکی از راه‌های اصلی برای تمایز بین شرکت‌های دانش محور با سایر شرکت‌ها، توجه به مدل تامین مالی آنهاست.  سرمایه‌گذاران خطرپذیر به عنوان موثرترین بازیگران زیست‌بوم کارآفرینی کشور به تامین مالی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا و عموما فناور که مستعد جهش و رشد ارزش هستند می‌پردازند.

ناحیه نوآوری شریف یک زیست‌بوم کارآفرینانه با حضور بازیگران متعددی است که در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف و در بافت شهری محله طرشت طی دو دهه اخیر شکل‌گرفته است. اکثر بازیگران این زیست‌بوم توسط بخش خصوصی ایجادشده و مدیریت می‌شوند. نقش‌های منحصر به فرد هر یک از بازیگران و هم‌افزایی و روابط متقابل میان آنها موجب ایجاد فضایی پویا و مستعد برای شکوفایی کسب‌وکارهای نوآور این منطقه شده است.

از مهمترین راهبردهای توسعه ناحیه، ایجاد هم‌نوایی و توسعه شبکه همکاری بین بازیگران متنوع این زیست‌بوم است که تلاش می‌شود فرآیند «خلق ارزش مشترک» بین شرکت‌های مستقر را تسهیل و تسریع کند. از مهمترین بازیگران این ناحیه، سرمایه گذاران هستند که به عنوان بازیگری کلیدی در تامین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور شناخته می‌شوند. 

این گزارش با هدف معرفی سرمایه‌گذاران مستقر در ناحیه نوآوری شریف فراهم شده است.

دانلود گزارش سرمایه‌گذاران مستقر در ناحیه نوآوری شریف