معرفی ۱۵ شتابدهنده ناحیه نوآوری شریف

ناحیه نوآوری شریف با هدف رشد کمی و کیفی شرکت‌های نوآور باعث تجمیع بازیگران زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف شده است. یکی از این بازیگران، شتابدهنده‌ها هستند. در حال حاضر ۱۵ شتابدهنده عمومی و تخصصی در حوزه‌های آب و انرژی، سلامت، فعالیت‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و فین‌تک، هوافضا و … در این ناحیه حضور دارند که روند توسعه شرکت‌های نوپا را تسهیل می‌کنند.
جزئیات حوزه فعالیت و خدمات بازیگران زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف در قالب سلسله گزارش‌هایی توسط پارک علم و فناوری شریف منتشر خواهد شد.
این گزارش به معرفی شتابدهنده‌های ناحیه نوآوری شریف اختصاص دارد.