انتشار ماهنامه ناحیه نوآوری شریف

فرصت‌های همکاری وشبکه‌سازی فراوانی در ناحیه نوآوری شریف وجود دارد. ماهنامه گرافِ 250 توسط پارک علم و فناوری شریف منتشر می‌شود که در هفت بخش زیر به معرفی فرصت‌های تجاری موجود در این ناحیه می‌پردازد:

  1. فرصت همکاری با شرکت‌های فناور ناحیه (تعریف پروژه‌های مشترک)
  2. فرصت‌ یادگیری و شبکه‌سازی (تقویم رویدادهای ناحیه نوآوری شریف) 
  3. فرصت ارتقاء کسب‌و‌کار (تأمین‌کنندگان خدمات)
  4. فرصت جذب سرمایه و تامین مالی (سرمایه گذاران)
  5. فرصت خلق کسب‌و‌کار جدید (شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری)
  6. فرصت همکاری با دانشگاه صنعتی شریف 
  7. فرصت‌ سرمایه‌گذاری در ملک، زیرساخت، استارتاپ‌ها و …

اولین شماره از این ماهنامه، مردادماه 1401 منتشر شد که در ادامه قابل دریافت است. واحدهای فناور و بازیگران ناحیه می‌توانند فرصت‌های همکاری خود را از طریق این ماهنامه منتشر کنند.