انتشار سومین ماهنامه فرصت‌های ناحیه نوآوری شریف

با شکل‌گیری بیش از 600 کسب‌وکار فناور و دانش‌بنیان در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف، زیست بوم کارآفرینی خودجوشی به وجود آمد که از سال 1397 تحت عنوان «ناحیه نوآوری شریف» معرفی شد. مهم‌ترین نقش پارک علم و فناوری شریف در توسعه این زیست‌بوم، زمینه‌سازی برای ارتباط بین اعضای ناحیه نوآوری است. هر ارتباط جدید بین دو مجموعه دریچه‌ای از فرصت‌های هم‌آفرینی و خلق ارزش مشترک را به روی زیست‌بوم نوآوری می‌گشاید. به این منظور، هر ماه فرصت‌های کسب‌وکار ناحیه نوآوری شریف از جمله فرصت‌های همکاری و شبکه‌سازی بین مجموعه‌های مختلف، شروع یا توسعه کسب‌وکار فناورانه و امکانات ویژه ناحیه نوآوری شریف برای واحدهای فناور مستقر در «گرافِ 250» منتشر می‌شود.

سومین شماره «گرافِ 250» شامل فرصت‌های مهرماه 1401 ناحیه نوآوری شریف، در ادامه قابل دریافت است.

همچنین دو شماره قبلی را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید.

گراف 250 مرداد 1401

گراف 250 شهریور 1401