برگزاری کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی”

کارگاه آموزشی “آشنایی با قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی” به صورت دو جلسه 4 ساعته در تاریخ 1 و 2 شهریورماه سال جاری در برج فناوری طرشت برگزار شد.

 آقای فریبرز انصافی مدرس این کارگاه شرکت کنندگان رابا مبحثی از قبیل:

  • اهداف سازمان تامین اجتماعی
  • حسابرسی بیمه‌ای و تفسیر بخشنامه‌های بازرسی از دفاتر قانونی
  • بخشنامه های مربوط به تکالیف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی
  • اخذ مفاصا حساب و قراردادهای پیمانکاری
  • وظایف مقاطعه‌کاران در قبال سازمان تامین اجتماعی و …
  • مفاهیم کاربردی مربوط به دفاع در هیئت‌های تامین اجتماعی
  • نکات مهم ماده 42 ،43 و 44 تامین اجتماعی

آشنا کردند و چالش‌های شرکت‌کنندگان در مواجهه با مباحث بیمه تامین اجتماعی و… مورد بررسی قرار گرفت.