ادتک و فرآیندهای جدید یادگیری

ادتک (تکنولوژی آموزشی) در واقع عصر جدید ترفندهای آموزش و یادگیری است که دیگر متکی بر کتاب و دفتر نیست، در عصر ارتباطات و فناوری نه تنها منابع چاپی کافی نیستند، بلکه نمی‌توان با آن‌ها مطالب را به صورت دقیق به دانش‌آموزان منتقل کرد.
در گزارش ادتک بر آن شدیم تا باتوجه به تدوین و تصویب سند تحول آموزش و پرورش و ضرورت ارتقاء کیفی صنعت آموزش در ایران و الزام نفوذ تکنولوژی‌های نوین به این حوزه ، از تحولات اساسی دنیای آموش و یادگیری برایتان بگوییم و کوشــش شــده اســت کــه مفاهیــم اصلــی مرتبــط بــا تکنولــوژی آموزشــی (ادتــک) تشــریح شــود و حوزه‌هــای مختلفــی کــه می‌تــوان از آنهــا بــرای ایجــاد کســب‌وکارهــای جدیــد و بــرای پیشــبرد اهــداف آموزشــی بهــره بــرد، بــه تفصیــل بررســی شــوند.

یکــی از چالش‌هــای اصلــی مرتبــط بــا کیفیـت آینـده زندگـی، بحـث آمـوزش اسـت، نـه تنهــا بــه دلیــل اینکــه آمــوزش بــه خــودی خــود یـک راه بـرای یـک زندگـی بـا کیفیـت بهتـر اسـت، بلکــه بــه دلیــل اینکــه بســیاری از چالش‌هــای دیگـر بـرای یـک آینـده پایـدار جمعیت، اشـتغال، شهرنشـینی، و… بـه صـورت مسـتقیم بـه آمـوزش وابســته اســت.

در همین راستا در این گزارش، پیشــرفت ادتــک در کشــورهای متعــددی بــا پیشــینه و سیستم آموزشــی متنوع، شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی مختلــف و رونــد سـرمایه‌گذاری‌های کشـورهای پیشـرو در ادتـک بررسـی شـده اسـت و در انتهـا، شـرایط کنونـی کشـور در ایـن حـوزه مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.

برای دریافت گزارش ادتک اینجا کلیک کنید.