بازدید دانش‌آموزی از دانشگاه صنعتی شریف

روز سه‌شنبه 8 شهریور 1401 دانش‌آموزان از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند. 

 بازدید دانش‌آموزان در دانشگاه صنعتی شریف از مجتمع خدمات فناوری شریف و ارائه آقای علیرضا جعفر مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری شریف و توضیحاتی از ناحیه نوآوری شریف آغاز شد و سپس دانش‌آموزان با برخی از استارتاپ‌های دوره پیش‌رشد پارک علم وفناوری شریف از جمله جیم‌تایم، ققنوس و استارتاپ تراس آشنا شدند  

در ادامه از آزمایشگاه 5جی و آزمایشگاه ابر رسانا بازدید انجام شد و دانش‌آموزان با فعالیت آن‌ها از نزدیک آشنا شدند 
در ادامه گزارش تصویری از این بازدید را مشاهد می‌کنید