سازمان مادر: پایاسازه پاسارگاد

حوزه فعالیت: حل مسائل صنعت احداث

وبسایت: https://zotch.ir/

دفتر نوآوری معمار اندیشه پایا مهر

خدمات دفتر نوآوری:

  • سرمایه‌گذاری
  • تامین مالی جمعی برای پروژه‌های کوچک مقیاس در مرحله راه اندازی فنی
  • بازاریابی، تحقیق‌‌وتوسعه و تجاری‌سازی شرکت‌های نوآور دارای محصول نهایی منطبق بر زنجیره ارزش صنعت احداث
  • ایجاد زمینه ارتباط بین المللی جهت توسعه زیرساخت‌های صادرات خدمات نوآورانه و بازارسازی بین‌‌المللی
  • تعریف پروژه‌های مرتبط با نیاز سازمان مادر در راستای زنجیره ارزش این سازمان
  • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ارائه خدمات منتورینگ
  • برگزاری نشست‌های فناورانه تخصصی با شرکت‌های پیشرو صنعت جهت بهره‌مندی از اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری ناحیه نوآوری شریف
محمدصادق میرزایی
خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، خیابان شهید قاسمی، مرکز نوآوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف