شتاب‌دهنده شریف به عنوان نخستین شتاب‌دهنده دانشگاهی ایران، فعالیت خود را به طور رسمی از ابتدای سال ۹۳ برای پرورش ایده‌های خلاقانه دانشــجویان و فارغ‌التحصیلان دانشــگاه صنعتی شریف آغاز کرده اســت. این شــتاب‌دهنده به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی شــریف، از اســتارتاپ‌های مبتنی بر فناوری در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فنی و مهندسی و سخت‌افزاری حمایت می‌کند.

حمایت‌های شتاب‌دهنده شریف در قالب بســته خدمات شامل ارائه مشــاوره، آموزش، تخصیص فضای کار اشتراکی، ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی برای توسعه محصول، پرداخت بذرمایه و فراهم آوردن امکان دسترسی به شبکه سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و شرکای صنعتی برای استارتاپ‌ها است. 

رســالت کاری شتاب‌دهنده شریف کاهش ریسک آغاز کسب‌وکار برای تیم‌های مستعد و دانشــی است. شتاب‌دهنده شریف تلاش می‌کند تا استارتاپ‌ها در آغاز به کار خود در فرآیند شتاب‌دهی ۳ تا ۹ ماهه بر روی توسعه فناوری و محصول متمرکز شوند. همچنین استارتاپ‌های موفق خارج شــده از شتاب دهنده می‌توانند دوره سه ساله رشد را در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، سپری کنند و از خدمات آن بهره‌مند شوند.

ارائه نیازمندی‎‌های روز صنعت و بازار به منظور ترغیب دانشــجویان برای فعالیت در راســتای رفع نیازمندی‌های روز کشور از طریق رویدادهای آموزشی از دیگر محورهای فعالیت شتاب‌دهنده شریف است.

از تأسیس شتاب‌دهنده شریف تا کنون، بیش از 165 تیم موفق به پذیرش در شتاب‌دهنده شده‌اند. از بین تیم‌های پذیرفته شده تا کنون بیش از ۴۰ تیم موفق به جذب سرمایه‌گذار شده‌اند و با اتکا به درآمد حاصل از فروش محصولات خود مشغول به فعالیت هستند.

خدمات شتاب‌دهنده شریف عبارتند از:

  • جذب، سامان‌دهی و ارزیابی ایده‌های دانشجویان
  • حمایت از نوآوری و خلاقیت دانشجویان از مسیر توانمندسازی و تیم‌سازی آن‌ها
  • بسترسازی جهت تسریع فرایند تبدیل ایده‌ها به محصول اولیه
  • فراهم ساختن بستری برای انتقال تجربه از کارآفرینان به تیم‌های نوپا
  • حمایت از فرایند تجاری‌سازی ایده‌ها/ محصولات فناورانه