واحدهای پذیرش شده در پارک شریف به عدد ۲۰ رسید

واحدهای پذیرش شده در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف به عدد ۲۰ رسید.
هفتمین جلسه کمیته پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه در تاریخ ٢٩ بهمن ماه برگزار شد و سه واحد فناور دیگر به واحدهای پارک اضافه شدند. با احتساب پذیرش‌های جدید، تعداد واحدهای فناور پذیرش شده در بخش پسارشد پارک دانشگاه به ۲۰ واحد رسید. در جلسه امروز پس از ارائه طرح‌های متقاضی، واحدهای فناور شریف نانوپارس، بسپارپیشرفته شریف و مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی نور(توان)، مورد تأیید کمیته پذیرش پارک واقع شدند و با عضویت در پارک از مزایای آن بهره مند خواهند شد.