نقشه بازیگران زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف منتشر شد

زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف شامل مجموعه‌ای از بازیگران مختلف و متنوع است که در مسیر شکل‌گیری کسب‌وکارها از لحظه خلق ایده جدید تا ایجاد و رشد کسب‌وکار دخیل هستند و برای «خلق ارزش مشترک» متناسب با مأموریت، توانمندی یا شایستگی محوری خود به ایفای نقش می‌پردازند.

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به عنوان متولی راهبری این ناحیه، تسهیل‌گری لازم را بین اجزای مختلف و بازیگران متنوع آن انجام خواهد داد تا ارزش‌آفرینی حداکثری محقق شود.

تصویر زیر اولین نسخه از بازیگران زیست‌بوم ناحیه نوآوری شریف است که ۹ بازیگر کلیدی به همراه مجموعه‌های فعال در هر دسته را نشان می‌دهد.