نشست مشترک پارک علم و فناوری شریف و دانشگاه شاهد

روز چهارشنبه 21 دی‌ماه پارک علم و فناوری شریف میزبان هیئتی از مدیران بخش‌های مختلف دانشگاه شاهد بود.

در این نشست جناب آقای دکتر چلداوی؛ رئیس محترم دانشگاه شاهد، آقای دکتر بیژنی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و سایر همکاران از مرکز رشد، کارگروه فناوری و مدیریت فناوری داشنگاه شاهد حضور داشتند.

در ابتدای نشست آقای دکتر طالبی؛ رئیس پارک علم و فناوری شریف به نظام توسعه ایده‌های کارآفرینانه در دانشگاه صنعتی شریف اشاره کردند و ضمن تشریح هر یک از نهادهای حوزه فناوری دانشگاه به معرفی خدمات، عملکرد و خروجی‌های مختلف هر قسمت پرداختند.

در ادامه برنامه بعد از پرسش و پاسخ حاضران، بازدیدی از برج فناوری شریف و مجموعه‌های مستقر در ایستگاه نوآوری شریف انجام شد.