معرفی مشخصات عمرانی برج فناوری طرشت

برج فناوری طرشت با ۲۵ هزار مترمربع فضا در ۱۵ طبقه در حال ساخت است. همچنین در برج فناوری طرشت تا ۶۰۰۰ مترمربع فضای شبکه‌سازی برای ساکنین در نظر گرفته شده است. توضیحات مدیرعامل شرکت پناه را در خصوص مشخصات عمرانی برج بشنوید.