فروش محصولات فناورانه با ایجاد صندوق‌های جسورانه بورسی تضمین شود

مدیریت و راهبری ابزارهای تامین مالی در زیست بوم فناوری و نوآوری الزامی است که می‌تواند به تجاری‌سازی محصولات تولیدی و تضمین فروش آنها منجر شود.

موضوعی که هیات وزیران در قالب یکی از مواد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر آن تاکید دارد. قانونی که به دنبال به میدان آوردن همه نهادها و دستگاه‌ها برای تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای در مرز دانش است. اینکه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های قانونی و ابزاری آنها را جذب کند تا برای هدایت و حمایت این فعالیت‌های دانش‌محور به کار بسته شود.

همانطور که بارها معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفته « مفهوم دانش‌بنیانی» یک موضوع فرهنگی و یک سند ملی است که اجرای آن منوط به پذیرش این فرهنگ و باور به اثرگذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان طی این چند سال در تلاش بود تا این فرهنگ را عمومی‌سازی کند.

این اتفاق سال 1401 با تاکیدات مقام معظم رهبری و تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان پس از 3 سال ممارست و پیگیری به نتیجه رسید و امروز این باور فرهنگی میان مدیران و مردم وجود دارد که توسعه علمی و فناورانه کشور در گرو توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق است. بر همین اساس تلاش دستگاه‌ها برای اجرایی شدن آیین‌نامه‌های این قانون جدی‌تر و مصرانه‌تر خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که بر اساس ابلاغ آیین نامه هیات وزیران به عنوان یکی از این نهادهای متولی و راهبردی موظف شده تا حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت را در اولویت کاری و ماموریتی خود قرار دهد.

یکی از مواد این آیین نامه، وزارت‌خانه را موظف کرده است تا با همکاری دیگر نهادها به منظور مدیریت و راهبری ابزارهای تامین مالی تحقیق و توسعه و توسعه فناوری ویژه بنگاه‌های صنعتی- معدنی شامل ارائه تسهیلات، تامین سرمایه خطرپذیر، پوشش خطر تحقیق و توسعه و تضمین خرید یا پیش خرید محصولات فناورانه؛ اقدام به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و صندوق‌های جسورانه بورسی کند.

این ماده تاکید دارد که شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و سایر صندوق های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجازند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه و صندوق های جسورانه با همکاری سازمان های توسعه ای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، انجمن‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌های غیردولتی بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

 

ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری در رشته‌های منتخب صنعتی

به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، یکی از بخش های قانون جهش تولید دانش‌بنیان این است که تحقیق و پژوهش از مزایای قانونی معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شود. این کار به رونق پژوهش و ترغیب شرکت‌ها به انجام این کار منجر می‌شود.

در یکی از مواد آیین‌نامه اجرایی این قانون که از سوی هیات وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض شده کمک به تاسیس صندوق‌های پژوهش و فناوری در رشته‌های منتخب صنعتی است. اینکه با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به ایجاد این صندوق ها اقدام کند.

 

منبع خبر:  مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری