شرکت نورآفرین ایده و گزارش ساخت و اجرای حس گرهای فیبر نوری در صدا و سیما

شرکت نورآفرین ایده، از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف که در حوزه اپتیک و فتونیک فعالیت دارد، در گزارش تهیه شده در واحد مرکزی خبر صدا و سیما، به تشریح ساخت و اجرای حسگرهای فیبر نوری در این واحد فناور پرداخت. هدف این گزارش، معرفی فناوری های طراحی شده توسط دانشگاه برای صنعت می باشد.

در ادامه می توانید ویدئوی این گزارش را مشاهده فرمایید.