شرکت طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان در برنامه خبری ساخت ایران

شرکت طرح و توسعه پرتوانرژی ایرانیان، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و فعال در حوزه انرژیهای نو می باشد که طراحی و پیاده سازی نیروگاه های خورشیدی از فعالیت های اصلی این واحد فناور به شمار می رود.

در ادامه می توانید این گزارش خبری را مشاهده فرمایید.