سی و دومین نشست مدیران مراکز رشد به میزبانی پارک علم و فناوری شریف برگزار می شودسی‌ودومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه‌های سراسر کشور

«سی‌ودومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه‌های سراسر کشور» به میزبانی پارک علم و فناوری شریف برگزار خواهد شد. این نشست در روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردد. گردهمایی مدیران مراکز رشد هر شش ماه یکبار با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی می‌شود. میهمانان این برنامه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت شده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تماس ۶۶۵۳۰۶۴۲ داخلی ۱۱۳ تماس بگیرید.  «سی‌ودومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه‌های سراسر کشور» به میزبانی «پارک علم و فناوری شریف» برگزار خواهد شد. این نشست در روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردد. گردهمایی مدیران مراکز رشد هر شش ماه یکبار با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی می‌شود. همچنین میهمانان این برنامه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت شده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تماس ۶۶۵۳۰۶۴۲ داخلی ۱۱۳ تماس بگیرید.