بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع از ناحیه نوآوری شریف 

روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه ناحیه نوآوری شریف میزبان  دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف بود.
در ابتدای بازدید تمامی دانشجویان با نهادهای کارآفرینی و فناوری دانشگاه و نحوه حمایت‌‌ها و خدمات هر کدام آشنا شدند.
سپس در ادامه برنامه از برج فناوری شریف، باکس و مجتمع فناوری شریف در داخل دانشگاه بازدید کردند.
مرکز کارآفرینی، شتابدهنده شریف، مرکز کاریابی و سایر دفتار فناور موجود در دانشگاه، نمونه مجموعه‌هایی بودند که دانشجویان با فعالیت هرکدام به طور دقیق آشنا شدند