انتصاب مدیر پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

طی حکمی آقای دکتر جلیلی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، آقای امیر کبودیان را از تاریخ 1402/4/10 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر پشتیبانی» پارک علم و فناوری دانشگاه منصوب کرند.