انتصاب مدیر دفتر ریاست پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی آقای مرتضی عسگری را از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱ برای مدت دو سال به عنوان «مدیر دفتر ریاست» پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.