همکاران

مدیران و کارشناسان

دکتر بهنام طالبی

رئیس

صفحه لینکدین

ایمیل: talebi@sharif.ir

احسان عظیم‌زاده

معاون

صفحه لینکدین

ایمیل: azimzadeh@sharif.edu

جواد مختارزاده

مدیر پشتیبانی و عامل مالی

صفحه لینکدین

ایمیل: j.mokhtarzadeh@sharif.edu

صفحه لینکدین

ایمیل: sh.hosseini@staff.sharif.edu

مدیر فناوری

علیرضا جعفر

مدیر مرکز کارآفرینی

صفحه لینکدین

ایمیل:ali.jafar@sharif.edu

شکیبا میرآقا

مسئول روابط عمومی

صفحه لینکدین

ایمیل: shakiba.miragha@sharif.edu

مجید فروزان مهر

مسئول اجرایی

صفحه لینکدین

ایمیل: M.foroozanmehr@sharif.edu

مرتضی عسگری

مدیر دفتر ریاست

صفحه لینکدین

ایمیل: morteza.asgari@sharif.edu

مریم گرامی‌نژاد

مسئول دفتر ریاست

صفحه لینکدین

ایمیل: maryam.gerami@staff.sharif.edu

علیرضا آقایی

کارشناس رسانه

صفحه لینکدین

ایمیل: alireza.aghaee@staff.sharif.edu

میترا بهرامی

کارشناس توسعه بازار

صفحه لینکدین

ایمیل:mitra.bahrami@staff.sharif.edu

سپیده پیروزنیا

مسئول دفتر مدیریت فناوری

صفحه لینکدین

ایمیل: s.pirouznia@sharif.edu

رضا شفاعی

مسئول‌توسعه فناوری‌وتجاری‌سازی

صفحه لینکدین

ایمیل: R.shafaei@sharif.edu

فاطمه اسدیان

طراح گرافیک

صفحه لینکدین

ایمیل: shakiba.miragha@sharif.edu

فاطمه حق‌وردی

کارشناس آموزش

صفحه لینکدین

ایمیل: f.haghverdi@staff.sharif.edu

فائزه فاطمی‌نژاد

کارشناس پذیرش

صفحه لینکدین

ایمیل: f.fatemi94@sharif.edu

اعظم السادات رمضانی

کارشناس پشتیبانی

صفحه لینکدین

ایمیل:azam.ramezani@sharif.edu

امیر کبودیان

کارشناس پشتیبانی

صفحه لینکدین

ایمیل: amir.kaboudiyan@staff.sharif.edu

ندا مسعودی

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل:n.masoudi@sharif.edu

سحر شکری

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل:s.shokri@sharif.edu

مینا عبداله‌زاده

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل: m.abdolahzade@sharif.edu

محسن اسدی

کارشناس فناوری اطلاعات

صفحه لینکدین

ایمیل: mn.asadi@sharif.edu

سپیده محمودی‌مقدم

کارشناس واحدهای فناور

صفحه لینکدین

ایمیل: sepideh.mahmoudimoghadam@staff.sharif.edu

مجید خلیل‌وند صداقه

کارشناس توسعه کسب‌وکار

 

ایمیل: sedagheh@sharif.edu

هرمز جعفری

کارشناس‌صادرات‌‌و‎تعاملات‌خارجی

صفحه لینکدین

ایمیل: hormoz.jafari@staff.sharif.edu

علی جمالی

تحصیلدار

علی فتحی

خدمات

زهرا زمانی

مسئول اجرایی مرکز کارآفرینی

فاطمه کوهپر

مسئول دفتر مرکز کارآفرینی

علی سرخی

خدمات

محمدحسن قهرمانی

خدمات

صادق رضوان گرامی

حمل و نقل

علیرضا پورحیدر

خدمات

رؤسای پیشین

مجید دهبیدی‌پور

ریاست پارک (از خرداد ماه ۹7 تا دی‌ ماه 1401)

 
ایمیل: dehbidipour@sharif.edu 
 
 
دکتر محمدرضا موحدی

سرپرست (از آبان ماه ۹۶ تا خرداد ماه ۹۷)

ایمیل: movahhed@sharif.edu
 
 
دکتر مسعود تجریشی

ریاست پارک (از دی ماه ۹۵ تا مهر ماه ۹۶)

ایمیل: Tajrishy@sharif.edu