زمینه فعالیت:

سال تاسیس: 1396

ایده محوری: سیستم نوین تشخیص بیماری ها در مقیاس سلولی و مولکولی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

پارس تک

تیم پارس تِک(ParsTech)یک تیم استارتاپی در حوزه تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی(IVD) است.پیشینه تشکیل این تیم به بهار سال 1396 برمی‌گردد.هدف اولیه ما، ارائه روشی جدید و دقیق برای پیشبینی و پیشگیری بیماری سرطان، بررسی میزان اثرپذیری درمان و تشخیص زود هنگام متاستاز ناشی از این بیماری بوده است. اکنون،با ایجاد تحوالتی در راستای بهبود آن، طرح پیشرو با عنوان “سیستم نوین تشخیص بیماری‌ها در مقیاس سلولی و مولکولی” ارایه می‌گردد.در واقع، هدف اصلی ما طراحی و ساخت دستگاهی است که بتواند برای تحلیل دقیق برهم‌کنش میان مولکول‌های مختلف موجود در نمونه‌ها استفاده گردد.از این دستگاه می‌توان در زمینه‌های مختلفی ازجمله تشخیص آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، داروسازی و صنایع غذایی بهره برد.

خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری
09354503033