زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: تولید اقلام و تجهیزات مصرفی پزشکی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

شریف فارمد

ساختمان موفقیان