همکاران

مدیران و کارشناسان

مجید دهبیدی‌پور

رئیس پارک

صفحه لینکدین

ایمیل: dehbidipour@sharif.edu         

احسان عظیم‌زاده

معاون

صفحه لینکدین

ایمیل: azimzadeh@sharif.edu

جواد مختارزاده

مدیر پشتیبانی و عامل مالی

صفحه لینکدین

ایمیل: j.mokhtarzadeh@sharif.edu

مهندس حسینی
سید حمیدرضا حسینی

مدیر فناوری (سرپرست رشد و شتابدهنده)

صفحه لینکدین

ایمیل: sh.hosseini@staff.sharif.edu

علیرضا جعفر

مدیر توسعه نوآوری

صفحه لینکدین

ایمیل: ali.jafar@staff.sharif.edu

مریم گرامی‌نژاد

مسئول دفتر ریاست

صفحه لینکدین

ایمیل: maryam.gerami@staff.sharif.edu

مرتضی عسگری

مسئول دبیرخانه

صفحه لینکدین

ایمیل: morteza.asgari@sharif.edu

سپیده پیروزنیا

مسئول دفتر مدیریت فناوری

صفحه لینکدین

ایمیل: s.pirouznia@sharif.edu

میترا بهرامی

کارشناس هم‌آفرینی

علیرضا آقایی
علیرضا آقایی

مسئول روابط عمومی

صفحه لینکدین

ایمیل: alireza.aghaee@staff.sharif.edu

سارا ایوبی

کارشناس روابط عمومی

صفحه لینکدین

ایمیل: sara.ayobi@staff.sharif.edu

شکیبا میرآقا

کارشناس روابط عمومی

صفحه لینکدین

ایمیل: shakiba.miragha@sharif.edu

مینا اسماعیلی

کارشناس روابط عمومی

صفحه لینکدین

ایمیل: mina.Esmaeili@sharif.edu

اعظم السادات رمضانی

کارشناس پشتیبانی

صفحه لینکدین

ایمیل:azam.ramezani@sharif.edu

ندا مسعودی

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل:n.masoudi@sharif.edu

سحر شکری

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل:s.shokri@sharif.edu

عبداله-زاده
مینا عبداله‌زاده

کارشناس مالی

صفحه لینکدین

ایمیل: m.abdolahzade@sharif.edu

کارشناس فناوری اطلاعات
محسن اسدی

کارشناس فناوری اطلاعات

صفحه لینکدین

ایمیل: mn.asadi@sharif.edu

رضا شفاعی
رضا شفاعی

مسئول توسعه فناوری

صفحه لینکدین

ایمیل: R.shafaei@sharif.edu

مجید فروزان مهر
مجید فروزان مهر

مسئول اجرایی

صفحه لینکدین

ایمیل: M.foroozanmehr@sharif.edu

سپیده محمودی‌مقدم

کارشناس واحدهای فناور

صفحه لینکدین

ایمیل: sepideh.mahmoudimoghadam@staff.sharif.edu

منا شفیعی

کارشناس پذیرش

صفحه لینکدین

ایمیل: mona.shafiee@sharif.edu

فائزه دهبیدی‌پور

کارشناس توسعه کسب‌وکار

صفحه لینکدین

ایمیل: f.dehbidipour@sharif.edu

فاطمه حق وردی
فاطمه حق‌وردی

کارشناس آموزش

صفحه لینکدین

ایمیل: f.haghverdi@staff.sharif.edu

نرگس جنیدی

کارشناس امور سرمایه‌گذاری

صفحه لینکدین

ایمیل: narges.joneidi@sharif.edu

ریحانه اشرفی‌زاده

کارشناس امور سرمایه‌گذاری

صفحه لینکدین

ایمیل: reyhaneh.ashrafi@sharif.edu

رؤسای پیشین

dr-movahedi-300x214
دکتر محمدرضا موحدی

سرپرست (از آبان ماه ۹۶ تا خرداد ماه ۹۷)

ایمیل: movahhed@sharif.edu
 
 
دکتر محمد مسعود تجریشی

ریاست پارک (از دی ماه ۹۵ تا مهر ماه ۹۶)

ایمیل: Tajrishy@sharif.edu