واحدهای فناور

واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در مراکز زیر مستقر هستند:

 1- مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

 2- مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

 3- شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف

 4- برنامه تجاری‌سازی دانشگاه صنعتی شریف

 5- دفاتر و مراکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف

 6- ساختمان‌های چندمستأجره دانشگاه صنعتی شریف

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus