پذیرش و استقرار

پذیرش و استقرار متقاضیان، با توجه به نوع واحد فناور در مراکز زیر انجام خواهد شد:

 1- مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

 2- مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

 3- شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف 

 4- برنامه تجاری‌سازی دانشگاه صنعتی شریف

 5- دفاتر و مراکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف

 6- ساختمان‌های چندمستأجره دانشگاه صنعتی شریف

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus