خدمات و حمایت‌ها

نوع خدمت

زير شاخه‌هاي خدمت

نحوه ارائه خدمت

ارزش خلق شده

1- تسهيل گري و مديريت پروژه‌هاي مشترک صنعت و دانشگاه در قالب انتقال نيازهاي بخش صنعت به دانشگاه‌ و موسسات تحقيقاتي

 

· مديريت پارک فناوري به طور مستقيم

 

· تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه

· فرآهم‌آوردن دانش مورد نياز شرکت‌هاي دانش‌بنيان

 

2- سامانه اطلاع‌رساني هوشمند

· آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي دانشگاه‌

· آخرين استراتژي‌ها و سياست‌هاي صنعت

· آخرين نيازهاي صنعت

· نياز و اطلاعات ساير شرکت‌هاي دانش‌بنيان

· اطلاعات دانشگاه‌

· مديريت پارک فناوري به طور مستقيم

 

· تسهيل ارتباط و تعامل با صنعت، دانشگاه و ساير شرکت‌هاي دانش‌بنيان

· فراهم‌آوردن دانش واطلاعات مورد نياز

3- خدمات تخصصی تجاری­سازی

· توسعه کسب‌وکار

· تجاری­سازی

· پارک فناوري به طور مستقيم

· مشاوران مستقر در پارک

· امکان استفاده از خدمات مشاوره با قيمت مناسب (به دليل صرفه مقياس) و تخصصي با توجه به تمرکز در چند حوزه‌

4- آموزش نيروي انساني

 

· پارک فناوري به طور مستقيم

· دانشگاه‌ و موسسات تحقيقاتي

· امکان بهره‌گيري از خدمات آموزشي با قيمت مناسب (به دليل صرفه مقياس) و تخصصي به دليل تمرکز در چند حوزه

5- خدمات انکوباتوري

· مشاوره در تدوين طرح کسب‌وکار

· دفتر کار

· خدمات عمومي پشتيباني

· خدمات فني و تخصصي

· حمايت‌ها و تسهيلات مالي

· خدمات آموزشي

· پارک فناوري به طور مستقيم

· مشاوران مستقر در پارک

· امکان ايجاد شرکت جديد توسط کساني که صاحب ايده بوده و توان ايجاد يک کسب‌وکار جديد را در خود مي‌بينند.

6- مشارکت در ساخت ساختمان‌هاي اختصاصي و باکيفيت

 

· پارک فناوري به طور مسقيم (مديريت و نظارت)

· دانشگاه (تامين زمين)

· نهادها و سازمان‌هاي دولتي (تسهيلات)

 

· امکان استقرار شرکت‌ها‌ي بزرگ در ساختمان‌هاي باکيفيت متناسب با شان شرکت‌ها و با قيمت‌تمام شده مناسب در مقايسه با محيط خارجي پارک

7- عرضه واحد‌هاي استيجاري در ساختمان‌هاي چند‌مستاجره با امکانات اختصاصي مانند اتاق جلسات، امکانات ارتباطي

 

· پارک فناوري به طور مسقيم (مديريت و نظارت، ساخت)

· دانشگاه (تامين ساختمان‌هاي چندمستاجره)

· دولت (تسهيلات)

· امکان استقرار شرکت‌هاي کوچک و متوسط در واحدهاي استيجاري با امکانات و شرايط رقابتي در مقايسه با محيط خارجي پارک

8- امکانات و خدمات عمومي

· سالن کنفرانس

· کتابخانه

· پارک فناوري به طورمستقيم

· امکان استفاده شرکت‌ها از خدمات عمومي با قيمت مناسب

9- امکانات تخصصي و آزمايشگاهي

· آزمايشگاه‌هاي تخصصي

· امکانات آزمايشي توليد و تست نمونه

· پارک فناوري به طور مستقيم

· امکان استفاده شرکت‌ها از امکانات و خدمات تخصصي با قيمت مناسب

10- پشتیبانی مالی و سرمایه گذاری

· حمایت‌های مالی دولت از پارک‌های فناوری بر اساس ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه که شامل معافیت‌های مالیاتی به مدت 15 سال و ... 

· سرمایه‌گذاری در پروژه های توسعه کسب و کار

· قانون حمایت از شرکت های دانش‌بنیان

 

· پارک فناوری به طور مستقیم

·  صندوق پژوهش و فناوری 

·  سرمايه‌گذاران بخش خصوصي

· دسترسي آسان‌تر و ارزان‌تر به سرمايه و پشتيباني مالي در مقايسه با محيط خارجي پارک

· معافيت مالياتي و عوارض گمرکي و ...

· تسریع فرایند رشد و پایدارسازی شرکتهای دانش‌بنیان

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus